Page 104 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 104

Hoofdstuk 3
zijn buiten beschouwing gelaten. Ook advertorials van bijvoorbeeld politieke partijen zijn buiten beschouwing gelaten.
Het overzicht van berichten in de media is zeker niet uitputtend, maar geeft een goede doorsnede. Bijlage C geeft een overzicht waarin de berichten gecategoriseerd. Enerzijds is vastgesteld of het bericht vooral over de intergemeentelijke sociale dienst ging, over taken en projecten uitgevoerd door de dienst of over het beleid. Anderzijds is vastgesteld of de berichtgeving vooral neutraal van toon is, positief of kritisch. De categorisering is in het overzicht verwerkt.
Tabel 3 Analysekader politieke perspectief
Kenmerk
Indicator
Bundeling van waardenconflicten
Democratische legitimiteit van het bestuur
Mate van beleidsharmonisatie.
(Meer beleidsharmonisatiemeer bundeling van waardenconflicten op intergemeentelijk niveau)
Formele afstand tussen bestuur en burger.
(Meer afstandmeer druk op de democratische legitimiteit)
Mate van kaderstelling en controle door de raad.
(Betere invulling van de kaderstellende en controlerende rol door de raad meer democratische legitimiteit)
Mate en aard van berichtgeving in de media.
(Meer negatieve berichtgevingminder acceptatielegitimiteit onder druk. Meer positieve berichtgevingmeer acceptatielegitimiteit versterkt. Weinig berichtgevingweinig publieke interesseop langere termijn risico’s voor de democratische legitimiteit)
3.3 OPERATIONALISERING VAN HET JURIDISCHE PERSPECTIEF
In de verkenning van het juridische perspectief in paragraaf 2.4 hebben wij legaliteit en overheidshandelen in overeenstemming met algemene rechtsbeginselen als kenmerken benoemd. Hieronder worden deze geoperationaliseerd.
3.3.1 Legaliteit
Legaliteit is het meest formele kenmerk van het juridische perspectief. Het gaat hierbij om de vraag of de inrichting en het handelen van de overheid, in ons onderzoek de onderzochte intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zijn gebaseerd op en in overeenstemming zijn met de wet. Daarmee is het antwoord op de vraag of de bestuurlijke inrichting in overeenstemming met de wet is een indicator voor de legaliteit van het bestuur binnen het samenwerkingsverband.
102


   102   103   104   105   106