Page 102 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 102

Hoofdstuk 3
bestudeerd vanaf de jaren waarin het samenwerkingsverband werd voorbereid. Het oordeel over de mate van kaderstelling en controle is hier geen exacte meting, maar een kwalitatief beeld van de wijze waarop de gemeenteraad het handelen van de interemeentelijke sociale dienst in haar vergaderingen bespreekt.
Een beperking bij het bestuderen van de raadsbemoeienis is dat veel discussies eerst in commissieverband zijn gevoerd. De verslagen van de commissievergaderingen zijn echter veelal summier en geven daarom weinig inzicht in de gevoerde discussies. Daarom hebben wij ons beperkt tot het integraal doornemen van alle raadsverslagen van alle raden per onderzocht samenwerkingsverband. Om ook zicht te krijgen op de overwegingen om tot samenwerking te komen zijn ook enkele jaren voor de start van de gemeenschappelijke regeling meegenomen.
De volgende jaren zijn bestudeerd:
• Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek: 2001 t/m 2011
• Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten, Rozenburg: 2002 t/m
2011
• Optimisd: 2001 t/m 2011
Als bijlage D is een samenvatting opgenomen van wat in de raadsvergaderingen over het beleidsterrein is besproken. Voor de laatste jaren kon gebruik worden gemaakt van de verslagen zoals gepubliceerd op de gemeentelijke websites. Voor de eerste jaren was een bezoek aan de gemeentearchieven noodzakelijk. Ook is gekeken naar rapporten van rekenkamercommissies bij de casusorganisaties. De rol en invloed van de gemeenteraden krijgt in deze onderzoeksrapporten expliciete aandacht.
Om de inbreng van de raden in de casussen te vergelijken met raden van gemeenten met een eigen sociale dienst zijn voor drie gemeenten met een eigen sociale dienst op gelijke wijze de raadsverslagen bestudeerd. Daarbij is gezocht naar gemeenten binnen de bandbreedte van omvang zoals wij die ook binnen onze casussen aantreffen. Bovendien is gekozen voor gemeenten waarbij de raadsnotulen online te raadplegen waren. Per gemeente zijn de verslagen over drie jaar bestudeerd voor de volgende drie gemeenten:
100
• Dongen (circa 25.000 inwoners)
• Opmeer (circa 11.000 inwoners)
• Heiloo (circa 22.000 inwoners)
2009 t/m 2011 2009 t/m 2011 2008 t/m 2010


   100   101   102   103   104