Page 100 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 100

Hoofdstuk 3
Mate van beleidsharmonisatie
In hoeverre vindt beleidsharmonisatie plaats binnen het territoir van de intergemeentelijke sociale dienst? Met andere woorden, blijven er drie gemeenten met elk een eigen sociaal beleid dat alleen op uitvoeringsniveau intergemeentelijk wordt georganiseerd? Of ontstaat er een gedeeld sociaal beleid voor het intergemeentelijke samenwerkingsgebied? In het eerste geval gaat er kennelijk ten aanzien van bundeling van waardenconflicten geen effect uit van de samenwerking en blijft de bundeling gemeentelijk. In het tweede geval is de bundeling van waardenconflicten naar het intergemeentelijke niveau verlegd en vinden afwegingen voor het bovengemeentelijke territoir van het samenwerkingsverband plaats.
Om vast te stellen in hoeverre sprake is van beleidsharmonisatie zijn de verordeningen en raadsbesluiten van de samenwerkende gemeenten bestudeerd. Daarnaast is dit aspect in de diverse interviews aan de orde geweest. Ten slotte kijken wij naar diverse rapporten van rekenkamercommissies bij de casusorganisaties. Deze commissies staan expliciet stil bij het aspect beleidsharmonisatie.
3.2.2 Democratische legitimiteit van het bestuur
De legitimiteit van het politieke proces is een belangrijk gegeven om de strijd binnen het politieke domein te houden en niet terug te laten vallen in fysieke strijd. Wij zagen in paragraaf 2.3.3 dat in de Nederlandse maatschappij het democratisch gehalte onlosmakelijk verweven is met legitimiteit. Daarmee is het democratisch gehalte van het politieke proces een belangrijk gegeven dat kan bijdragen aan de legitimiteit van het politieke proces.
“Het democratische gehalte van intergemeentelijke samenwerking is al decennia onderwerp van discussie” (Raad voor het openbaar bestuur, 2015a, p.4). Om in onze casussen te analyseren of en hoe de intergemeentelijke samenwerking invloed heeft op de democratische legitimiteit van het politieke proces zullen wij drie indicatoren gebruiken. Hieronder wordt voor deze indicatoren toegelicht waarom deze zijn gekozen en hoe deze zijn toegepast.
Formele afstand tussen bestuur en burger
Wij zagen dat de legitimiteit in het proces en de uitkomsten zeker zo belangrijk is als de formele, legalistische legitimiteit (Bekkers, 2007; Scharpf, 1999; Zouridis 2009). In de democratische maatschappij komen wij dan op het democratisch
98


   98   99   100   101   102