Page 29 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 29

                Inquiry as stance in the intended curriculum
 als doel heeft en betrekking heeft op leraren en leraren in opleiding. Internationaal
komt dit overeen met practitioner research or inquiry (zie bijvoorbeeld Borko, Liston, &
Whitcomb, 2007; Cochran-Smith et al., 2009; Zeichner & Noffke, 2001). 2
Bolhuis (2012) stelt dat door het inzetten van praktijkonderzoek als professionele leerstrategie, studenten, leraren en opleiders bewuster omgaan met het stellen en behalen van doelen en aangezet worden om hun handelen te onderbouwen met al dan niet wetenschappelijke kennis van anderen. Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop (2010) concluderen op basis van een reviewstudie dat zelf actief en onderzoekend leren, gericht op problemen met betrekking tot de vakinhoud, vakdidactiek en het leerproces van leerlingen in een specifiek vak, als onderdeel van een professionele leerstrategie, bij kan dragen aan de verhoging pedagogisch didactische vaardigheden. Dobber, Akkerman, Verloop en Vermunt (2012) stellen dat praktijkonderzoek in een lerarenopleiding tot doel heeft om studenten een kritisch-reflectieve houding aan te leren, in staat te stellen om een schoolcultuur te doorgronden, instructievormen aan te passen aan leerbehoeften van kinderen, nieuwe methodes te ontwikkelen en te participeren in professionele leergemeenschappen. Hierbij wordt analoog aan Cochran-Smith en Lytle (1999, 2009) onderscheid gemaakt tussen inquiry as project, wat per definitie kortdurend en resultaatgericht is, en inquiry as stance, waarbij een onderzoekende houding bijdraagt aan een continue ontwikkeling van onderzoekend handelen in de onderwijspraktijk.
Praktijkonderzoek leren doen op de pabo kan ook als doel hebben dat de leraren in de toekomst zelfstandig onderzoek kunnen en gaan verrichten (Baan et al., 2019; Griffioen, 2018). In een reviewstudie naar de aard en betekenis van onderzoek door docenten van Zwart, Smit en Admiraal (2015) staan drie typen doelen voor docentonderzoek beschreven: 1. Onderwijsinnovatie, gericht op het veranderen en verbeteren van de eigen onderwijs- en schoolpraktijk, 2. Het bijdragen aan de kennisbasis over onderwijs en 3. Professionele ontwikkeling. Uit de genoemde studie blijkt dat ook docentonderzoek, dat na de opleiding wordt uitgevoerd, meestal gericht is op directe verbetering en vernieuwing van de onderwijspraktijk of de eigen professionalisering en daarmee bijdraagt aan een leven lang leren, maar zelden bijdraagt aan het genereren van nieuwe kennis over onderwijs (Zwart et al., 2015).
2.2 Onderzoekend vermogen in de pabo
Hoewel het begrip ‘onderzoekend vermogen’ nauwelijks echt gedefineerd wordt, wordt de term in nationale beleidsstukken (bijvoorbeeld Onderwijsraad, 2014; Stuurgroep OPPO, 2018; Vereniging Hogescholen, 2015) en visiestukken van
 27


   27   28   29   30   31