Page 28 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 28

                Chapter 2
 zoekend vermogen, en hoe dit wordt vormgegeven in het curriculum. Van der Linden et al. (2012, 2015) hebben als enigen in Nederland hier onderzoek naar gedaan met studies over design-principes met betrekking tot het aanleren van het doen en gebruiken van onderzoek door pabostudenten. Om meer zicht te krijgen op de meerwaarde van het doen van onderzoek door studenten voor hun kwaliteit als leraar, is eerst inzicht in het doel en de wijze waarop opleidingen dit hebben georganiseerd zinvol.
Als analysekader voor deze studie hebben we gebruik gemaakt van de curriculummodellen van Van den Akker (2003) en Biggs & Tang (2011). Van den Akker (2003) onderscheidt binnen het beoogd curriculum twee niveaus: het denkbeeldig en het geschreven curriculum, waarbij het denkbeeldig curriculum betrekking heeft op de visie/rationale en het geschreven curriculum op de formele, beschreven leerlijn. Binnen het geschreven curriculum is geanalyseerd in hoeverre er sprake is van constructive alignment met betrekking tot doelen van studentonderzoek en onderzoekend vermogen. Dit wil zeggen dat beoogde leeruitkomsten, onderwijs- activiteiten en toetsing op één lijn staan, wat onmisbaar is om de studenten die leeruitkomsten te laten bereiken (Biggs & Tang, 2011). Deze studie heeft als doel inzicht te krijgen in de doelen van studentonderzoek en de operationalisering hiervan in het beoogd curriculum van lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland (Van den Akker, 2003). Hiermee levert het een bijdrage aan een theoretische en empirische invulling van het begrip ‘onderzoekend vermogen’ voor lerarenopleidingen basis- onderwijs.
2 Theoretisch kader
2.1 Studentonderzoek in de opleiding voor leraar basisonderwijs (pabo)
Net als vrijwel alle andere hbo-opleidingen, besteden ook de pabo’s steeds meer aandacht aan studentonderzoek in hun curricula (Griffioen, 2018). Enerzijds is dit een logisch gevolg van de internationale afspraken, waarbij tijdens de laatste accreditatieronde van de NVAO ook nog de focus kwam te liggen op de eindonderzoeken. Anderzijds grijpen opleidingen de aandacht voor onderzoek aan om een kwaliteitsverbetering van het onderwijs te bewerkstelligen. In dit artikel richten wij ons niet op ‘praktijkgericht onderzoek’, wat als doel heeft om generaliseerbare kennis op te leveren voor de onderzoekspraktijk. We richten ons, analoog aan de indeling van de Vereniging Hogescholen (2015) en Ros, Bakx en Den Brok (2018) alleen op ‘praktijkonderzoek’, dat verbetering van het eigen onderwijs
26
   26   27   28   29   30