Page 8 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 8

COLOFON
Dit proefschrift kwam tot stand met ondersteuning van Leeuwendaal.
┬ę 2016 L.J. Zwaan
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, mits de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de maker, indien deze in de bron voorkomt.
ISBN:
Design: Printed by:
978-94-6332-006-1
Ferdinand van Nispen tot Pannerden, my-thesis.nl GVO Drukkers en Vormgevers; Ede; The Netherlands


































































































   6   7   8   9   10