Page 26 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 26

Hoofdstuk 1
Specifiek op gemeenten gericht is najaar 2009 het kennisplatform intergemeentelijke samenwerking gestart, op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Platform Shared Services bij de Overheid. Dit was een website voor kennisdeling over intergemeentelijke samenwerking die in 2012 als groep is ondergebracht binnen de website van Overheid 2.0.8 Daarnaast worden van tijd tot tijd door de vak-ministeries specifieke samenwerkingsverbanden gestimuleerd. Zo stelde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) begin van dit millennium een opstartsubsidie ter beschikking voor de opzet van intergemeentelijke sociale diensten (Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Abw, ingegaan op 30 mei 2003, vervallen per 1 juli 2006)9.
De verschillende websites gericht op intergemeentelijke samenwerking delen kennis, maar zijn vooral opgezet vanuit een gedachte dat intergemeentelijke samenwerking goed is en vooral dat gemeenten hun capaciteit meer structureel moeten bundelen. Deze platforms hebben een enigszins missionaire toonzetting. Wij zien dit ook terug bij Korsten, Schaepkens en Sonnenschein (2004), die in opdracht van InAxis een inventarisatie presenteren van intergemeentelijke samenwerkingsvormen. Daarbij worden verwachtingen uitgesproken ten aanzien van de effecten op kwaliteit, kosten en continuïteit. Systematische evaluatie van deze effecten is echter schaars. Bovendien valt een erg eenzijdige, vooral bedrijfsmatige benadering van de mogelijke effecten op. Dat er in publieke en politieke instituties meer dan economische voordelen wordt nagestreefd blijft buiten beeld.
De vorming van meer structurele samenwerkingsverbanden op een terrein van gemeentelijke beleidsuitvoering, vaak in de vorm van een intergemeentelijke dienst, gaat door. Van de Laar (2010) stelt dat de samenwerkingstendens in gemeenteland doorzet en noemt een reeks actuele samenwerkingsinitiatieven. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau stelt in 2012 dat het aantal
8 https://overheid20.pleio.nl
9 In de toelichting bij artikel 1 wordt het doel van deze regeling nader verklaard: “De onderhavige regeling strekt ertoe te bevorderen dat burgemeester en wethouders van gemeenten samenwerken op het gebied van de uitvoering van de Algemene bijstandswet (Abw). Die samenwerking dient gestalte te krijgen in een samenwerkingsverband Abw, zijnde een organisatorisch verband waarin colleges van burgemeester en wethouders van twee of meer gemeenten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dan wel op basis van een samenwerkingsovereenkomst, de Abw gezamenlijk uitvoeren.” (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2003).
24


   24   25   26   27   28