Page 233 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 233

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
Gezien het wettelijk kader zien wij cliëntenparticipatie in alle sociale diensten, ongeacht of deze intergemeentelijk of gemeentelijk zijn georganiseerd. Wel wijzen Krijnen en Roetering (2004) in hun brede inventarisatie van de stand van zaken van de cliëntenparticipatie in Nederland erop dat, omdat de wet weinig kaders meegeeft, de wijze waarop de cliëntenparticipatie in het kader van de WWB is geregeld nogal verschilt per gemeente. Ook geven zij de opkomst van intergemeentelijke sociale diensten als aandachtspunt bij de inrichting van de cliëntenparticipatie mee, zonder daar verder concreet in te worden.
De ervaringen met de verschillende Wmo-raden binnen de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek suggereren dat het succes van dergelijke raden vooral afhangt van enerzijds de opstelling van de portefeuillehouder en anderzijds de vaardigheden en opstelling van de leden. Dit lijkt aan te sluiten bij het landelijke beeld. Een casestudie van Penning en Metze (2012) naar de invloed van Wmo-raden laat zien dat er nauwelijks aantoonbare invloed is van Wmo-raden op het Wmo-beleid. Ook in deze casestudie blijkt de opstelling van de portefeuillehouder ten opzichte van de raad een belangrijke factor.
Andere vormen van participatie zien wij binnen onze casussen niet ontstaan, uitgezonderd misschien de conferenties bij de Intergemeentelijke sociale 5 dienst Bollenstreek. Voorjaar 2007 organiseerde de Intergemeentelijke sociale
dienst Bollenstreek voor het eerst een conferentie over armoedebeleid, die
daarna jaarlijks is herhaald. In 2010 kreeg deze een breder karakter en is de
naam gewijzigd in ISD-conferentie, waarbij ook andere sociale thema’s
aandacht kregen. Voor deze conferentie worden breed maatschappelijke
organisaties uitgenodigd, maar zijn ook individuele belangstellenden
welkom.217 De politiek-bestuurlijk verantwoordelijken gaan over actuele
thema’s binnen het sociale domein met aanwezigen in discussie en gebruiken
deze uitwisseling om de beleidsagenda voor de komende periode te voeden. Dezevormvanparticipatieisechternietuniekvoorhetsamenwerkingsverband.
De afgelopen tien jaar zijn meer gemeenten gestart met een, vaak jaarlijkse,
217 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. (25 november 2010). Verslag van de ISD- Bollenstreek conferentie 25 november 2010. Lisse
231


   231   232   233   234   235