Page 226 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 226

Hoofdstuk 5
uit de benchmark op de meeste aspecten gering. Weliswaar hebben wij gekeken naar afwijkingen van 3 tienden of meer, maar de meeste afwijkingen zijn niet hoger dan 0,5. Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek en de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg zien wij een tevredenheidsscore die, overigens per onderzoeksjaar en aspect wisselend, iets onder de benchmark ligt, terwijl deze bij Optimisd juist iets hoger ligt, hoewel daar het verschil maar net boven de grens ligt, die wij hanteren om betekenis aan het verschil te hechten. Met dit wisselende beeld met bovendien vrij kleine afwijkingen kan geen effect op de perceptie van de cliënten worden vastgesteld.
Hoewel wij de cliëntperceptie hier in het maatschappelijk perspectief hebben gezet kan hier ook een aanvullende bevestiging worden gevonden voor het uitblijven van een duidelijk effect op de effectiviteit onder het bedrijfsmatige perspectief.
Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening bleek in alle drie de casussen een van de doelen die door samenwerking werden nagestreefd. Het begrip kwaliteit is door geen van de betrokken partijen gedefinieerd, maar hangt nauw samen met het behalen van gewenste resultaten, met andere woorden de effectiviteit. Als wordt gesproken over de kwaliteit van dienstverlening van de intergemeentelijke sociale diensten, wordt echter meermalen verwezen naar klanttevredenheidsonderzoeken.
Oordeel van leden van de cliëntenraden
In elk van de casussen is voor het terrein van werk en inkomen sprake van een vorm van cliëntenvertegenwoordiging in de vorm van een cliëntenraad of –platform, georganiseerd op basis van een formeel door de gemeenteraden vastgestelde regeling. Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek, waar ook de Wmo tot het werkterrein behoort, heeft bovendien elke deelnemende gemeente voor het Wmo terrein een eigen Wmo-raad.
De cliëntenraden en Wmo-raden bestaan vooral uit leden uit diverse maatschappelijke belangengroeperingen, zoals kerken, ouderenbonden en dergelijke. Soms maken ook cliënten deel uit van de cliëntenraad.210 De cliëntenraad voor de Wwb van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek
210 In de cliëntenraad van de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg hebben sinds 2010 geen cliënten meer zitting. Het bleek in de praktijk moeilijk cliënten voor langere tijd actief te binden en te laten participeren.
224


   224   225   226   227   228