Page 178 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 178

Hoofdstuk 5
5.1.3 Continuïteit
Als derde en laatste kenmerk van het bedrijfsmatige perspectief wordt gekeken naar mogelijke effecten op de continuïteit. Kan de dienst voldoende slagvaardig op de veranderende omgeving inspelen om op korte termijn de kwaliteit van dienstverlening te borgen en op langere termijn te blijven bestaan?
Daarbij hanteren wij vijf indicatoren, waarvan de eerste vier samen te vatten zijn onder het begrip ‘robuustheid van de organisatie’. Deze vier indicatoren worden verderop gespecificeerd. Als vijfde indicator nemen wij het voortbestaan van de organisatie.
Robuustheid van de formatie; minimale omvang van formatie en bezetting
Vooral de kleinste gemeenten binnen de samenwerkingsverbanden hadden elk afzonderlijk een zeer beperkte formatie ter beschikking voor de sociale dienst. Dit gaf continuïteitsproblemen bij ziekte en verlof. In de interviews geven de managers aan dat de grotere formatie, die met de samenwerking is ontstaan, het hen eenvoudiger maakt om het tijdelijk niet beschikbaar zijn van medewerkers op te vangen. Ook is er meer ruimte ontstaan voor meer specialistische functies en om de bedrijfsvoering te versterken en aan kwaliteitsverbetering te werken. Zo heeft de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg een systeem van ‘Balanced scorecard’ opgezet. De uitkomsten daarvan laten een geleidelijke verbetering zien in de beheersing van kwaliteit en exploitatiekosten.158
In de interviews geven zowel managers als bestuurders aan dat, na aanloopproblemen, de continuïteit ten opzichte van de situatie voor de samenwerking is aanzienlijk verbeterd. Zij doelen dan op het opvangen van taken bij ziekte, vakantie of vertrek, waar Berghuis, Herweijer en Pol (1995) ook al op wezen.
In paragraaf 3.1.3 hebben wij de volgende deelindicatoren voor de robuustheid van de formatie als voorwaarde voor de continuïteit van de dienstverlening geformuleerd.
158 Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg. (2007, 2008, 2009, 2010). Uitkomsten balanced score card. Brielle
176


   176   177   178   179   180