Page 153 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 153

Vanuit bestuurlijk perspectief wordt het beeld dat het dagelijks bestuur zelf heeft centraal gesteld. De samenwerking met het algemeen bestuur wordt als vrij formeel ervaren. In de beleving van het dagelijks bestuur volgen de gemeenteraden Optimisd “redelijk kritisch” (p. 15).
Vanuit ambtelijk perspectief ten slotte is gesproken met ambtenaren binnen Optimisd en binnen de deelnemende gemeenten. Vastgesteld wordt dat de overgang soepel is verlopen. Het ambtelijk contact over en weer verloopt nog wel wat stroef. Er wordt ook aandacht gevraagd voor een betere afstemming rond de planning en control cyclus. De meest opvallende constatering is hoe verschillend de drie gemeenten de adviezen en het handelen van Optimisd behandelen:
De ene gemeente volstaat met een globale check door een afdelingshoofd
op politieke en financiële gevolgen, ervan uitgaande dat de beleidskracht bij
Optimisd aanwezig is. De andere gemeente formuleert complete adviezen
ten behoeve van colleges en raden (p.16). 4
Het jaar 2007 stond in het teken van de voorbereiding voor de toetreding van de gemeente Bernheze per 1 januari 2008 tot de gemeenschappelijke regeling. In dat kader is de gemeenschappelijke regeling ook aangepast.146 Deze wijziging is tevens aangegrepen om de gemeenschappelijke regeling op een aantal punten duidelijker te maken en de bestuurssamenstelling beter aan te laten sluiten bij de dualisering.147 NadetoetredingvanBernhezeper1januari2008ontwikkeltdeintergemeentelijke sociale dienst zich verder. De economische crisis is ongeveer in dezelfde periode ingezet en heeft ook invloed op het werkterrein van de sociale dienst. Vanaf 2009 wordt dit zichtbaar in een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden
en het aantal aanvragen schuldhulpverlening. In 2010 hebben de gemeenten Bernheze en Schijndel een beroep moeten doen op de regeling Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) voor aanvullende financiering omdat de tekorten het eigen risico van 10% van het toegekende budget te boven gingen.148
De rekenkamercommissie van Bernheze stelt in 2011 een onderzoek in naar
146 Optimisd. (2007). Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke sociale dienst Optimisd, Veghel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Bernheze. Veghel (datum inwerkingtreding 1 januari 2008)
147 Optimisd. (1 januari 2008 - I). Memorie van toelichting behorende bij de gemeenschappelijke regeling ISD Optimisd. Veghel
148 Optimisd. (februari 2011). Jaarverslag 2010. Veghel
DRIE CASUSSEN
151


   151   152   153   154   155