Page 152 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 152

Hoofdstuk 4
van de beoogde doelen te evalueren. Wel wordt opgemerkt dat deze doelen onvoldoende specifiek en meetbaar zijn.
In oktober 2007 heeft het dagelijks bestuur van Optimisd zelf een voortgangsevaluatie over de periode vanaf de start tot en met 2007 opgesteld.145 Daarin worden de oorspronkelijke doelen geëvalueerd. Vervolgens worden de verdere ontwikkelingen belicht vanuit vier door het bestuur zelf gekozen perspectieven: klantperspectief, financieel perspectief, bestuurlijk perspectief en ambtelijk perspectief.
Het bestuur stelt vast dat de kwetsbaarheid in personele zin is afgenomen. Door het toegenomen volume kunnen functies dubbel worden bezet en kan meer in taken worden gedifferentieerd. Hierdoor is de continuïteit van de dienstverlening verbeterd.
Het bestuur stelt dat de beoogde toename in doelmatigheid moeilijk kwantificeerbaar is, maar suggereert toch dat de exploitatie doelmatiger is geworden.
Ten aanzien van de beoogde verbetering van de dienstverlening constateert het bestuur dat referentiegegevens ontbreken.
Een randvoorwaarde was het behoud van beleidsvrijheid voor de gemeenten. Het bestuur stelt vast dat de mogelijkheid voor eigen beleid bestaat, maar dat er gestreefd is naar harmonisatie. Tot op het moment van de evaluatie zijn er geen door Optimisd voorgestelde beleidsvoorstellen afgewezen. Het klantperspectief is onderzocht vanuit de klantentevredenheidsonderzoeken en gesprekken met leden van de cliëntenraad. De laagdrempeligheid en klantvriendelijkheid van de sociale dienst komen als positieve punten naar voren. De cliëntenraad vraagt wel om meer inlevingsvermogen bij individuele klantsituaties. “Het sociale aspect van een sociale dienst mag niet uit het oog verloren worden” (p. 7).
Vanuit het financieel perspectief staat het bestuur stil bij de ontwikkeling in programmakosten en bedrijfsvoeringkosten. Vooral de wijzigingen in de landelijke verdeelsystematiek en verschuivingen in geldstromen (bijvoorbeeld invoering van de collectieve ziektekostenverzekering waardoor diverse kosten voortaan via deze verzekering worden vergoed in plaats van via de bijzondere bijstand) hebben invloed gehad op programmakosten. De bedrijfsvoeringkosten zijn volgens het bestuur stabiel.
145 Optimisd. (oktober 2007). Voortgangsevaluatie Optimisd 2005-2007. Veghel
150


   150   151   152   153   154