Page 149 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 149

Al voor de millenniumwisseling zijn er volgens geïnterviewden op zowel
ambtelijk als bestuurlijk niveau aftastende gesprekken over meer samenwerking
op het terrein van sociale zaken tussen een aantal Brabantse gemeenten in
en om het gebied waar uiteindelijk de intergemeentelijke sociale dienst
Optimisd zal worden gevormd. In 2000 leidt dit tot een eerste voorstel van
de gemeenten Boekel, Landerd, Uden en Veghel om de mogelijkheden voor
een intergemeentelijke sociale dienst te verkennen. Sint Oedenrode was ook
gepolst, maar gaf aan vooralsnog geen belangstelling te hebben.130
Uiteindelijk zijn het de gemeenten Boekel, Schijndel en Veghel die in oktober
2000 een onderzoek in gang zetten en een stuurgroep oprichten. Uit de
interviews komt naar voren dat in tegenstelling tot bij de eerdere verkenning
met andere gemeenten de ambtelijke overlegpartners het goed met elkaar
kunnen vinden. Dit zou vaart in het traject hebben gebracht. De verkenningen
monden begin 2002 uit in een startnotitie voor het realiseren van één BackOffice
voor de afdelingen sociale zaken van deze drie gemeenten.131 4 Januari 2003 ligt er een beslisdocument waarin het scenario voor
een gemeenschappelijke backoffice is uitgewerkt en daarnaast op hoofdlijnen het scenario voor een intergemeentelijke sociale dienst wordt uitgewerkt. Geconcludeerd wordt dat bij een gezamenlijke backoffice de doelmatigheidswinst beperkt blijft, terwijl de knip tussen front- en backoffice diverse problemen oproept. Een intergemeentelijke sociale dienst zou deze nadelen niet hebben en beter aansluiten bij de doelstellingen ten aanzien van verminderde kwetsbaarheid, meer doelmatigheid en betere dienstverlening.132 Op basis van het beslisdocument besluiten de gemeenten Schijndel133 en Veghel134 in het voorjaar van 2003 om te komen tot de oprichting van een volwaardige intergemeentelijke sociale dienst. De gemeente Boekel trekt zich echter terug. De bestuurders van Boekel vinden de gevolgen voor de eigen
130 Gemeente Veghel. (28 maart 2000). Advies aan B&W. Instemming met notitie samenwerking soza Boekel, Landard, Uden, Veghel. Veghel
131 Straatman, J. (18 februari 2002). Bestuursopdracht / Startnotitie samenwerking sociale zaken van de gemeenten Boekel, Schijndel en Veghel
132 Meerding, A.E. & Verheijen, M.L. (januari 2003). Beslisdocument Samenwerking op het gebied van sociale zaken door de gemeenten Boekel, Schijndel en Veghel.
133 B&W Schijndel. (18 februari 2003). Raadsvoorstel. Het uitspreken van de intentie om met de gemeente Veghel samen te werken in een intergemeentelijke sociale dienst. Schijndel
134 B&W Veghel. (12 februari 2003). Raadsvoorstel. In principe instemmen tot oprichting ISD. Veghel
DRIE CASUSSEN
147


   147   148   149   150   151