Page 147 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 147

de zomer van 2005. De gemeente Westvoorne geeft te kennen dat instappen te duur zou zijn.123
Eind 2006 is een begin gemaakt met het herzien van de gemeenschappelijke regeling. De discussie over de gemeenschappelijke regeling is vooral ingegeven door de wens deze beter aan te laten sluiten bij het dualisme. Dit leverde nog wel enige discussie op. De gemeente Rozenburg wil aanvankelijk raadsleden in het Algemeen Bestuur houden. Bernisse en Brielle willen dat niet. De voorbereiding van een nieuwe gemeenschappelijke regeling heeft door verschillen van inzicht lang geduurd.124 In de eerste helft van 2008 is uiteindelijk een zogenaamde collegeregeling tot stand gekomen, die rond de zomer is vastgesteld.125 Dat wil zeggen dat er geen raadsleden meer in het bestuur van de intergemeentelijke sociale dienst zullen zitten.
Op 18 maart 2010 wordt Rozenburg een deelgemeente van Rotterdam.
Rotterdam heeft een eigen sociale dienst en besluit uit de gemeenschappelijke
regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Voorne-Putten-Rozenburg te 4 treden. Op 20 mei 2010 ontvangt de intergemeentelijke sociale dienst een brief
van de gemeente Rotterdam, waarin zij verzoekt om uit te treden per 1 januari
2011 uit deze gemeenschappelijke regeling. Er volgen onderhandelingen over
de voorwaarden waarna wordt afgesproken dat de Intergemeentelijke sociale
dienst Voorne-Putten-Rozenburg tot en met 2011 de Rozenburgse cliënten
blijft bedienen en dat op 1 januari 2012 deze aan de sociale dienst Rotterdam
zullen worden overgedragen. Ook wordt afgesproken dat Rotterdam op die
datum een deel van het personeel overneemt (45% van de formatie op 18 maart
2011).126
De gemeente Rozenburg heeft (in geld en cliënten) het grootste aandeel (circa 45%)indegemeenschappelijkeregeling.Hetisvoordeovergeblevendeelnemers
duidelijk dat het uittreden van Rotterdam substantiële consequenties
voor de organisatie heeft. Het personeelsbestand, de huisvesting en de
123 Van der Linden, C.A.C. (februari 2005). Notitie uitbreiding ISD met Westvoorne. Brielle; Van der Linden, C.A.C. (4 augustus 2005). Notitie aan de raad m.b.t. uitbreiding ISD, 4. Brielle; Gemeente Westvoorne. (24 augustus 2005). Samenwerking. Westvoorne
124 Verslagen Algemeen bestuur-vergaderingen 29 november 2006, 29 maart 2007, 21 juni 2007, 30 augustus 2007, 27 november 2007
125 Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg. (maart 2008). Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg. Brielle
126 Verslag raadsvergadering Bernisse, 21 september 2010; B&W Bernisse. (7 september 2010). Uittreden Rotterdam uit Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD VPR). Bernisse (raadsvoorstel)
DRIE CASUSSEN
145


   145   146   147   148   149