Page 147 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 147

                omdat de uitvoering moeilijk is en veel tijd kost, die ook besteed had kunnen worden aan praktische trainingen (Joram, 2007; Maaranen, 2009; Puustinen et al., 2018; Ulvik, 2014). In wetenschappelijke literatuur over onderwijsonderzoek zijn tal van theoretische antwoorden op deze waarom-vraag te vinden: zo wordt aangenomen dat studentonderzoek de basis legt voor een leven lang leren (BERA-RSA, 2014; Sachs, 2016) en nodig is om de aanstaande leraren voor te bereiden op de veranderingen en de toenemende verscheidenheid aan leerlingen in het onderwijs van de 21e eeuw (Aspfors & Eklund, 2017; Hökkä & Eteläpelto, 2014; Menter, 2015). Verondersteld wordt dat onderzoekskennis en vaardigheden bijdragen aan de kwaliteit van het lesgeven zelf; leraren die praktijkonderzoek toepassen als professionele leerstrategie onderbouwen hun eigen handelen met kennis uit onderzoek en zijn gericht op verbetering van hun eigen onderwijspraktijk (Darling-Hammond, 2017; Livingston & Flores, 2017; Menter, Peters & Cowie, 2017). Daarnaast wijst onderzoek uit dat lerarenopleidingen een cruciale rol spelen in hoe aanstaande leraren naar onderzoek kijken en in het aanleren van onderzoeksvaardigheden (bijvoorbeeld Aspfors & Eklund, 2017; Maaranen, 2009; Munthe & Rogne, 2015; Van der Linden et al., 2012). Het afgelopen decennium is er internationaal steeds meer aandacht gekomen voor onderzoek naar de rol van studentonderzoek op lerarenopleidingen, maar dit is veelal gericht op universitaire opleidingen (bijvoorbeeld Aspfors & Eklund, 2017; Cochran- Smith et al., 2009; Flores, 2018; Gray, 2013; Ion & Iucu, 2016; Råde, 2019; Ulvik et al., 2017). Onderzoek naar studentonderzoek in hbo -en andere bacheloropleidingen is nog schaars en kleinschalig (bijvoorbeeld Baan et al., 2019; Munthe & Rogne, 2015; Van der Linde et al., 2012). Over het algemeen is onderzoek met betrekking tot de effectiviteit van een specifieke opleidingsdidactiek zeldzaam (Van Veen, 2013). Er bestaat wel veel onderzoek over lerarenopleidingen en opleidingspraktijken, waaronder het aanleren van het uitvoeren van praktijkonderzoek, (bijvoorbeeld Darling-Hammond et al., 2005; Grossman et al., 2009; Korthagen, 2010; Loughran & Hamilton, 2016), maar de relatie met de kwaliteit van de aanstaande leraren wordt nergens gelegd. Gezien de positieve veronderstellingen ten aanzien van de waarde van studentonderzoek en tegelijkertijd het gebrek aan inzichten over verkregen leeruitkomsten op hbo- niveau, richt dit proefschrift zich op de vraag wat de toegevoegde waarde is van studentonderzoek op de opleiding voor leraar basisonderwijs.
Nederlandse samenvatting
 145
   145   146   147   148   149