Page 92 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 92

Hoofdstuk 3
gemaakt worden om de dienstverlening te realiseren. Daarbij doet zich echter een aantal problemen voor:
Ten eerste beschikken wij niet over een goede nulmeting. Wij weten in geen van de casussen wat de exploitatiekosten van de afzonderlijke sociale diensten waren in de periode voorafgaande aan de start van de intergemeentelijke sociale dienst. Dit is ook moeilijk te reconstrueren, doordat deze in de gemeentelijke organisatie waren ingebed. Welke kosten aan de sociale dienst zouden moeten worden toegerekend, is achteraf moeilijk vast te stellen. In een verkennende studie naar de samenwerking tussen gemeenten op het terrein van de WWB concludeert de Inspectie Werk en Inkomen (2007) bovendien dat een kostenvergelijking al snel mank gaat, doordat de toerekening van overheadkosten in de oude situatie onduidelijk is en ook omdat er verschillen kunnen bestaan in het kwaliteitsniveau voor en na de samenwerking.
Ten tweede hebben wij, vooral op basis van interviews, vastgesteld dat er aanwijzingen zijn dat de sociale diensten binnen de gemeenten verwaarloosd zijn in de relatief lange aanloop naar de start van een intergemeentelijke organisatie. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de efficiency van de sociale diensten daar onder geleden heeft, waardoor een nulmeting uit de periode direct voorafgaande aan de samenwerking van weinig waarde zou zijn. Een derde probleem is de vergelijkbaarheid tussen de situatie voor en na de samenwerking. De onderzochte samenwerkingsverbanden zijn ontstaan tussen 2002 en 2005, in een periode dat het beleidsterrein sterk in beweging was.26 De veranderingen in wetgeving en de verschuiving van verantwoordelijkheden van Rijk naar gemeenten waren mede aanleiding voor het opzetten van het samenwerkingsverband. De grootste veranderingen zijn de invoering van de WWB per 1 januari 2004 en de invoering van de Wmo per 1 januari 2007, maar daarnaast hebben zich diverse andere wijzigingen voorgedaan, zowel in formele zin (wet- en regelgeving) als in beleidsmatige zin als in omstandigheden (o.a. economie en arbeidsmarkt). Het verschil in kosten om de dienstverlening te realiseren heeft alleen betekenis als de dienstverlening als zodanig een constante is. Dat is hier niet het geval.
Hoewel wij de exploitatie voor en na de samenwerking kennelijk niet goed kunnen vergelijken zouden wij kunnen kijken naar de exploitatie bij onze
26 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek in 2002; Intergemeentelijke sociale dienst Voorne- Putten, Rozenburg in 2004; Optimisd in 2005.
90


   90   91   92   93   94