Page 83 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 83

OPERATIONALISERING EN ONDERZOEKSAANPAK
van uitvoering worden beschouwd. De doeltreffendheid en doelmatigheid
van beleid raakt vooral aan het politieke en het maatschappelijke perspectief.
Politiek, omdat de doelen van de sociale dienst deels politiek zijn ingegeven.
Het gaat vanuit het politiek perspectief immers om het langs politieke weg
en door beleidsvorming realiseren van idealen. De beleidsdoelstellingen per
sociale dienst kunnen daardoor verschillen, kunnen in de tijd door de politiek
aan verandering onderhevig zijn en kunnen zelfs binnen een intergemeentelijke
dienst nog per gemeente afwijken. Bovendien worden de daartoe in te zetten
middelen gewogen in het licht van waardenconflicten, waarbij zowel aan de
verschillende in te zetten middelen als aan de beoogde output verschillende
waarde kan worden toegekend. De doeltreffendheid en doelmatigheid van 3 beleid raakt daarnaast ook aan het maatschappelijk perspectief, omdat de
doelen van de sociale dienst gericht zijn op een effect in de maatschappelijke omgeving en daarmee per definitie een maatschappelijke impact hebben, waarbij ook de maatschappelijke kosten kunnen verschillen.
Bovengenoemde benadering van effectiviteit en efficiency past in het welvaartstheoretische perspectief (Hakvoort & Klaassen, 2008). In paragraaf 2.2.3 is echter aangegeven, dat vanuit het bedrijfsmatige perspectief effectiviteit gaat over het verschil tussen de bereikte en technisch haalbare output. De focus ligt dan niet op de effecten van het beleid, maar op de doeltreffendheid van de concrete output van de sociale dienst als uitvoeringsorganisatie. Een sociale dienst heeft, ondanks enige beleidsruimte, toch vooral het karakter van een uitvoeringsorganisatie, waarvan de te realiseren resultaten concreet zijn. Eventuele politieke en maatschappelijke doelen zijn een indirecte afgeleide van de concrete uitvoeringsresultaten. Vanuit de bedrijfsmatige bril richten wij ons derhalve in de beschouwing van de casussen primair op de realisatie van de uitvoerende doelen van het ‘bedrijf’ intergemeentelijke sociale dienst. Dat is de effectiviteit en efficiency van de operationele taken van de intergemeentelijke sociale dienst, namelijk het toekennen en verstrekken van uitkeringen voor inkomen (en eventueel zorg) en het terugleiden van cliënten naar de arbeidsmarkt (re-integratie).
3.1.1 Effectiviteit
In paragraaf 2.2.3 zagen wij dat er verschillende benaderingen van het begrip effectiviteit zijn. Wij sluiten aan bij de definitie vanuit bedrijfsmatig perspectief
81


   81   82   83   84   85