Page 43 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 43

VIER PERSPECTIEVEN OP OPENBAAR BESTUUR
Is een perspectief dat wel ingaat op de maatschappelijke rol van de overheid,
een voor ons onderzoek zinvolle toevoeging op de drie eerder genoemde perspectieven? En biedt dit, zoals de drie perspectieven van Rosenbloom,
Kravchuk en Clerkin (2009), aansluiting bij, in dit geval een vierde, overheidsrol?
Ringeling (1998) onderscheidt bij het hanteren van meerdere perspectieven
op de overheid ook een maatschappelijke bril. Bij Ringeling krijgt de 2 maatschappelijke rol meer invulling, met nadruk op de gemeenschap. Ringeling
maakt zijn driedeling juist rond te onderscheiden rollen, namelijk de gemeente als bedrijf, als lokale gemeenschap en als politieke gemeenschap. De gemeente als bedrijf sluit aan bij het managerial perspectief en de gemeente als politieke gemeenschap bij het politieke perspectief. Het juridisch perspectief zien wij in deze driedeling niet terug, maar wel een ander perspectief dat bij de eerder genoemde auteurs onvermeld blijft, het maatschappelijk perspectief. Ringeling beschouwt hier de gemeente als lokale gemeenschap, waarbinnen sprake is van (een mate van) sociale verbondenheid en zorg voor elkaar. Deze rol biedt een vierde perspectief dat complementair is aan de eerder genoemde drie perspectieven.
Ook Derksen (1992) benadrukt het belang van de gemeente als gemeenschap. Hij koppelt het begrip gemeenschap nauw aan de gemeente als onderdeel van de democratische rechtsstaat, wat doet denken aan de koppeling van politiek en maatschappelijk binnen één perspectief bij Van Gestel, Goverde en Nelissen (2000). Maar in de uitwerking wordt duidelijk dat hij gemeenschap weliswaar als voorwaarde ziet voor lokale democratie, maar gemeenschap breder invult als het sociale samenleven in een verband met elkaar en met de leefomgeving. Hij benoemt ook het belang van de gemeenschap in het kader van de discussie over schaalvergroting in het lokaal: “Mensen voelen zich bij buurten, dorpen, steden en zelfs provincies betrokken” (Derksen, 2013, p. 19).
Door een maatschappelijk perspectief toe te voegen aan de meer gebruikte bedrijfsmatige, politieke en juridische perspectieven wordt een wezenlijke dimensie toegevoegd en ontstaat een meer afgerond kader voor beschouwing. Met de toevoeging van dit vierde perspectief aan de oorspronkelijke drie perspectieven van Rosenbloom, Kravchuk en Clerkin (2009) ontstaat een vierluik om in dit onderzoek de intergemeentelijke samenwerking in de drie voor dit onderzoek bestudeerde casussen te beschouwen (tabel 1).
41


   41   42   43   44   45