Page 277 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 277

gevolge van decentralisatie aan te kunnen. Vervolgens wordt al snel de focus gelegd op verwachtingen ten aanzien van doelmatigheid. En de schaal van het samenwerkingsverband lijkt meer het resultaat van welke buurgemeenten het uiteindelijk met elkaar kunnen vinden dan een bewuste afweging van wat gezien het taakveld het meest passende territoir zou zijn. De verwachting is bovendien dat slechts de uitvoering zal worden gebundeld. De gemeenten benadrukken dat zij op het terrein van samenwerking hun eigen beleidsvrijheid willen behouden. Wij zien vervolgens in onze casussen dat zich wel degelijk effecten voordoen die raken aan andere overwegingen bij de vraag op welk niveau en welke schaal wij een terrein van openbaar bestuur willen organiseren. Zo zagen wij vanuit het politieke perspectief dat ondanks het behoud van gemeentelijke beleidsvrijheid in formele zin in de praktijk beleidsharmonisatie plaatsvindt, waarmee het niveau waarop waardenconflicten worden afgewogen zich naar het intergemeentelijke niveau verplaatst. Vanuit juridisch perspectief leidde dit ook tot verschuiving van rechtsgelijkheid van lokaal naar intergemeentelijk territoir. Naast kritische kanttekeningen is er ook positieve waardering voor deze effecten. Wat echter opvalt, is dat deze effecten niet expliciet bedoeld waren en dat niet op voorhand is nagedacht wat een passend niveau zou zijn om de bundeling van waardenconflicten te organiseren als het gaat om de afwegingen rond werk, inkomen en zorg. De sociale, culturele en economische congruentie van het samenwerkingsgebied krijgt dan ook weinig tot geen aandacht in het totstandkomingsproces van de samenwerking. Wij zien dat bijvoorbeeld terug in het samenwerkingsgebied van de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne- Putten-Rozenburg, waar de gemeente Rozenburg in sociaal-economisch opzicht sterk afwijkt van de andere deelnemende gemeenten en daarmee een veel omvangrijker en meer problematisch cliƫntenbestand in de intergemeentelijke sociale dienst inbrengt.
Wij pleiten er voor om juist wel bewust te zoeken naar een passende territoriale
schaal in relatie tot de politieke, juridische en maatschappelijke aard van het 7 taakveld.
Volgens Denters en De Jong (1996) draagt in onze gedecentraliseerde eenheidsstaat decentralisatie naar een bestuur op een passend niveau zowel
bij aan een versterking van het democratisch gehalte van het bestuur als aan
REFLECTIE
275


   275   276   277   278   279