Page 230 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 230

Hoofdstuk 5
gemeentelijke sociale dienst niet vlot werd behandeld.) Van structurele participatie in beleidsvorming kan echter niet worden gesproken.
In de cliëntenraad bij Optimisd213 zijn de leden afkomstig van diverse maatschappelijke organisaties. De leden van de cliëntenraad voelen zich serieus genomen. Zij hebben zelf het gevoel dat de inbreng van de cliëntenraad meegenomen wordt en invloed heeft op de beleidsvorming. De inbreng is beleidsmatig echter vooral reactief. Er wordt gereageerd op ambtelijke voorstellen. De proactieve inbreng bestaat vooral uit het aankaarten van signalen uit de achterban.
De Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek214 heeft aanvankelijk gekozen voor een lichte vorm van participatie in de vorm van een cliëntenpanel met uitsluitend cliënten als lid. De nadruk lag meer op communicatie dan op participatie. In 2008 is de verordening cliëntenparticipatie geëvalueerd en vastgesteld dat een versterking van het participatiekarakter wenselijk is. Daarom is in 2009 een nieuwe regeling cliëntenparticipatie van kracht geworden waarin sprake is van een cliëntenraad.215 Het lidmaatschap blijft voorbe- houden aan cliënten, maar er worden eisen aan hun kwaliteiten gesteld. De betrokkenheid bij de beleidsvoorbereiding wordt versterkt, maar de directeur bepaalt wanneer een ambtelijk beleidsstuk rijp is voor bespreking. Tot 2009 functioneerde het cliëntenpanel voornamelijk op papier. In 2009 is een geheel nieuwe cliëntenraad geïnstalleerd, maar in de praktijk functioneert deze moeizaam.
De Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek is de enige van de drie onderzochte samenwerkingsverbanden waar ook de Wmo tot het taakveld behoort. De cliëntenparticipatie is per gemeente georganiseerd en de wijze waarop is per deelnemende gemeente anders. Anders dan bij de WWB zijn de leden geen cliënten. De leden worden voornamelijk voorgedragen door maatschappelijke organisaties (uitgezonderd Noordwijkerhout, waar de zittende leden een voordracht doen), hoewel ongebonden leden mogelijk zijn.
213 Optimisd. (2005). Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand. Veghel; Optimisd. (2008). Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2008. Veghel; Optimisd. (16 juni 2010). Wijziging van de verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2008. Veghel
214 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. (10 februari 2003). Notitie Cliëntenparticipatie ISD-Bollenstreek. Lisse; Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. (december 2004 - II). Verordening cliëntenparticipatie ISD-Bollenstreek. Lisse
215 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. (14 oktober 2009). Verordening cliëntenparticipatie ISD-Bollenstreek 2009. Lisse
228


   228   229   230   231   232