Page 141 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 141

De aanleiding van de bijeenkomst is het ‘gevoel van onbehagen en onbegrip’ tussen
de ISD en de gemeenten. Er bestaat een gevoel ‘het is onze ISD niet’.88
Tijdens de bijeenkomst zijn wederzijdse irritaties en verwachtingen uitgesproken. Daarbij zijn ook verbetersuggesties geïnventariseerd en
zijn de eerste bevindingen van een door de Intergemeentelijke sociale
dienst Bollenstreek recent opgestarte werkgroep integrale dienstverlening gepresenteerd.89 Naar aanleiding van de conferentie van 28 mei 2008
is een rapport over opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap90
opgesteld. Deze rapportage is 29 juni 2009 met een oplegnotitie van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek 91 in het algemeen bestuur
besproken. De notitie bevat aanbevelingen om de afstemming tussen de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek en de gemeenten te verbeteren,
vooral op het vlak van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.
Als onderdeel daarvan komt ook aanpassing van de gemeenschappelijke
regeling aan de orde. Voorgesteld wordt onder meer om het lidmaatschap 4 van het algemeen bestuur voor te behouden aan collegeleden. De gemeente
Noordwijk, die als enige een raadslid in het algemeen bestuur heeft, verzet zich hiertegen. In het coalitieakkoord van 2010 staat:
Deze ISD is een uitvoerend en geen beleidsbepalend orgaan. Noordwijk wenst de eigen kaders te kunnen vaststellen en lokaal maatwerk te kunnen leveren.92
Bij deze eigen beleidsbepaling wordt de gemeenteraad een belangrijke rol toegedicht. De portefeuillehouder uit de gemeente Noordwijk was van mening dat betrokkenheid van de raad in het algemeen bestuur de legitimiteit van het bestuur versterkt. Nog in het voorjaar van 2011 noemt hij in een interview dat wij met hem hielden desgevraagd een aantal nadere argumenten voor
88 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. (28 mei 2008). Verslag van de gezamenlijke bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de ISD-Bollenstreek, het managementteam van de ISD, de beleidsmedewerkers van de ISDB en de ISD-gemeenten. Lisse, p. 1
89 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek, Verslag van de gezamenlijke bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de ISD-Bollenstreek Bollenstreek, het managementteam van de ISD, de beleidsmedewerkers van de ISD-Bollenstreek en de ISD-gemeenten, Lisse, 28 mei 2008
90 Jacobs, F., Opdrachtgeverschap Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek, StimulanSZ, maart 2009
91 Verslag van de vergadering van het Algemeen bestuur van 29 juni 2009; ’t Jong, R. (10 juni 2009). Nieuwe gemeenschappelijke regeling / Opdrachtnemer en –geverschap. Lisse
92 Coalitie Noordwijk. (21 april 2010). Het nieuwe gezicht van Noordwijk. ‘Het Zonne-akkoord in regentijd’. Coalitieakkoord 2010 – 2014. Noordwijk, p. 12
DRIE CASUSSEN
139


   139   140   141   142   143