Page 130 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 130

Hoofdstuk 4
4 DRIE CASUSSEN
Voor dit onderzoek zijn drie intergemeentelijke sociale diensten bestudeerd vanaf de initiële planvorming tot en met 2011. De wijze waarop de casussen zijn geselecteerd is in het voorgaande hoofdstuk toegelicht.
Alle drie de casusorganisaties zijn intergemeentelijke sociale diensten op basis van een gemeenschappelijke regeling. Elke dienst heeft een algemeen en een dagelijks bestuur, een directeur en een eigen ambtelijke organisatie. De drie diensten wonen niet in bij een van de deelnemende gemeenten, maar zijn elk in een apart gebouw gehuisvest. Twee, de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek en Optimisd, zijn samen met het Centrum Werk en Inkomen (CWI) gehuisvest. Alle drie de diensten hebben (voor een aantal uren per week) een loket in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten aangehouden. Alle drie de intergemeentelijke sociale diensten voeren taken uit op het terrein van werk (re-integratie van cliënten door terugleiden naar de arbeidsmarkt) en inkomen (inkomensvoorziening op basis van diverse sociale wetten, met als belangrijkste wet de WWB39). De Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek is de enige van de drie die ook taken op het terrein van zorg uitvoert, namelijk van de toekenning van individuele voorzieningen in het kader van de Wmo.40
De gemeenschappelijke regelingen voor de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek en de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg geven duidelijk aan dat het primair om uitvoerende diensten gaat:
De dienst is bij de uitvoering van deze taken gebonden aan het door de gemeenteraden vastgestelde beleid.41
Voor zover daartoe bevoegd worden verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften, alsmede het gemeentelijk beleid ter zake van de
39 Tot 1 januari 2004 de Algemene bijstandswet (Abw).
40 Tot 1 januari 2007 de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg).
41 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. (12 juli 2007). Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke sociale dienst Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Lisse, atikel 7, lid 2
128


   128   129   130   131   132