Page 176 - Comprehensive treatment of patients with glucocorticoid-dependent severe asthma
P. 176

                Chapter 11
Hoofdstuk 7 beschrijft een op internet gebaseerde managementstudie, die als doel had om de dosering van orale corticosteroïden af te bouwen tot de laagst mogelijk dosering bij patiënten met corticosteroïd-afhankelijk astma. Deelnemende patiënten werden gerandomiseerd in een afbouw- strategie gebaseerd op conventionele behandelmethoden (n=43) of in een internet-gebaseerde strategie (n=51), welke dagelijkse thuismetingen van astmasymptomen, longfunctie en fractie uitgeademde stikstofoxide (NO) omvatte. Patiënten in de internet-gebaseerde strategie hadden een cumulatieve uitgespaarde dosis prednison van (mediaan (25-75%)) 205 (-221 tot 777) mg vergeleken met 0 (-497 tot 282) mg in de groep met de conventionele behandeling. De internet-gebaseerde strategie bleek beter dan conventionele therapie in staat de totale corticosteroïd inname te verminderen, zonder afbreuk te doen aan astmacontrole of astma-gerelateerde kwaliteit van leven.
In hoofdstuk 8 geven we een korte tegenargumentatie op het commentaar [17] dat specifieke omstandigheden mogelijk de resultaten van de internet- gebaseerde afbouw studie, die beschreven staat in hoofdstuk 7, hebben beïnvloed. Wij concluderen dat, ondanks een mogelijke verandering in therapietrouw als gevolg van deelname aan de studie (het Hawthorne effect), dit geen effect had op de uitkomsten.
Tenslotte hebben we in hoofdstuk 9 de toegevoegde waarde van telemanagement bij de behandeling van patiënten met corticosteroïd- afhankelijk astma in meer detail verkend. Hierin introduceerden we het concept van therapietrouw aan de internet-gebaseerde strategie en de associatie met gezondheidszorgkosten. De mate van therapietrouw was positief geassocieerd met de uitgespaarde dosis van prednison over de duur van 6 maanden (r=0.51, p-waarde=0.001), en omgekeerd geassocieerd met kosten als gevolg van contacten met hulpverleners en gezondheidszorgkosten in het algemeen (b=- 0.039, p-waarde =0.03). Onze conclusie is dat de mate van therapietrouw een belangrijk aangrijpingspunt is voor de baat die patiënten met ernstig astma kunnen hebben van internet-gebaseerde managementsystemen. Betere therapietrouw aan het internetsysteem bij deze patiënten was geassocieerd met een betere gezondheidsuitkomst en met lagere zorgkosten.
174


   174   175   176   177   178